VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

o poskytovaní internetových a reklamných služieb  na portáli www.infoslovakia.sk

1. Definícia pojmov

1.1  Prevádzkovateľom portálu (ďalej len “prevádzkovateľ”) www.infoslovakia.sk je spoločnosť KZ Image, so sídlom Vojany 144, 076 72, Vojany, IČO: 45469555, DIČ: 1082110150.

1.2  Objednávateľom reklamných služieb (ďalej len „objednávateľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, objednávajúca reklamné služby na stránke prevádzkovateľa.

1.3  Pod poskytovaním reklamných služieb (ďalej len „služby“) sa rozumie poskytovanie priestoru, vkladanie textového, fotografického a iného grafického materiálu na internetovom portáli www.infoslovakia.sk, resp. iné, vopred dohodnuté formy reklamy medzi objednávateľom a prevádzkovateľom.

2. Objednávka služieb

2.1  Objednávateľ si môže objednať reklamné služby na internetovej stránke prevádzkovateľa na základe on-line registrácie na portáli www.infoslovakia.sk, alebo odoslaním e-mailu na adresu info@infoslovakia.sk

2.2  Ústnu objednávku potvrdzuje objednávateľ písomne.

2.3  Objednávateľ zaslaním objednávky alebo on-line registráciou potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3. Cena služieb

3.1  Cena za pridanie a zaradenie Basic alebo Premium profilov, resp. za iné reklamné služby (bannerová reklama, atď.), na portáli www.infoslovakia.sk sú určené podľa aktuálneho cenníka, resp. sa určia podľa vzájomnej dohode medzi objednávateľom a prevádzkovateľom. Cena za zaradenie profilov objednávateľa, resp. za iné reklamné služby je splatná na základe zaslanej faktúry v lehote do 14 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných ustanovení zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Prevádzkovateľ je oprávnený cenu služieb jednostranne meniť a aktualizovať.

4. Práva a povinností prevádzkovateľa

4.1  Prevádzkovateľ portálu zaväzuje, že objednávateľovi predá služby a na základe on-line registrácie alebo objednávky zverejní ho na stránke www.infoslovakia.sk.

4.2  Všetky pridané profily sú overované a schvaľované prevádzkovateľom najneskôr do 72 hodín.

4.3  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť, resp. zmeniť text, grafické prvky alebo kategóriu zaradenia profilu, alebo odmietnuť zaradenie profilu aj bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby to oznámil objednávateľovi.

4.4  Prevádzkovateľ má právo neuverejniť informácie porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo tieto pravidlá (nevhodný obsah) a to bez udania dôvodu ako aj bez povinnosti informovať objednávateľa o tomto zásahu.

4.5  Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv v zmysle autorského zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva.

5. Práva a povinností objednávateľa

5.1  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pravdivé a aktuálne informácie pri vytvorení vlastného profilu.

5.2  Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi všetky práva k zverejneniu zadaného obsahu, textov, fotografií, zoznamov, ktoré umiestnením na portáli autorizuje pre použitie v službe.

5.3  Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah; alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

5.4  Objednávateľ berie na vedomie, že jeho prezentácia sa dostane na stránky vyhľadávačov (napr. Google, Yahoo, Live search a iné). Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za aktuálnosť či správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledku vyhľadávania na stránkach vyhľadávačov.

5.5  Objednávateľ dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

5.6  Objednávateľ súhlasí s použitím osobných údajov objednávateľa pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, marketingové účely prevádzkovateľa, pre účely vedenia evidencie.

5.7  Objednávateľ dáva súhlas na zasielanie informačných alebo reklamných mailov od prevádzkovateľa.

6. Ukončenie zmluvného vzťahu

6.1  Zmluvný vzťah prevádzkovateľa a objednávateľa sa môže skončiť: uplynutím doby, na ktorú bolo poskytovanie reklamných služieb dohodnuté; vzájomnou písomnou dohodou alebo výpoveďou.

6.2  Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovedi druhej zmluvnej strane.

6.3  Objednávateľ nemá právo požadovať od prevádzkovateľa vrátenie platby, ak dôjde k zrušeniu spoplatnenej služby zo strany objednávateľa skôr, ako uplynie dohodnutá doba, alebo ak bol portál alebo iná služba odstránená z dôvodu porušenia Všeobecných obchodných podmienok.

7. Záverečné ustanovenie

7.1  Akékoľvek použitie obsahu stránky prevádzkovateľa, resp. jej častí, objednávateľom iným spôsobom ako pre účely, ku ktorým je stránka určená, je zakázané.

7.2  Ak nastane zmena akýchkoľvek fakturačných údajov alebo kontaktných osôb tak u objednávateľa ako i u prevádzkovateľa, sú zmluvné strany povinné sa o tom vzájomne bezodkladne informovať.

7.3  Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú poskytovať údaje a informácie získané v rámci spolupráce na základe objednávky tretím osobám.

7.4  Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Na vzťahy neupravené týmito VOP alebo písomne dohodnuté zvlášť v zmluve medzi zmluvnými stranami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

7.5  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť poskytovanie služieb objednávateľovi, ktorý poruší tieto Všeobecné obchodné podmienky.

7.6  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, aj bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na stránke prevádzkovateľa. Zverejnením vstúpi nové znenie Všeobecných obchodných podmienok do platnosti.

7.7  Súhlasom s týmito podmienkami objednávateľ potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami oboznámený a akceptuje ich v plnom rozsahu.

7.8  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.